Nazaj

ABC goriva za kmetijstvo - posodobljeno

27. mar. 2023
Petrol Trebnje IMG 5616

Z gorivom za kmetijstvo (skrajšano GK) se od 1.1.2023 naprej omogoča uveljavljanje znižane trošarine za gorivo, ki se uporablja za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter vozil prirejenih za prevoz čebeljih panjev, že ob samem nakupu goriva. S tem se je nadomestilo uveljavljanje pravice do vračila plačane trošarine za gorivo s predložitvijo zahtevka za vračilo trošarine, kar je bilo v Sloveniji omogočeno okoli zadnjih 20 let.

Kaj je gorivo za kmetijstvo (GK) in njegove lastnosti (kakovost)

Gorivo za kmetijstvo je plinsko olje iz tarifne oznake 2710 19 43. V Sloveniji se plinsko olje iz te tarifne oznake prodaja kot »dizelsko gorivo« za pogon ali kot »kurilno olje ekstra lahko« oz. skrajšano KOEL za ogrevanje. To pomeni, da je izdelek po lastnostih enak, le v primeru dizelskega goriva davčno neoznačen in v primeru KOEL davčno (rdeče) označen. S 1.1.2023 pa se davčno (rdeče) označeno plinsko olje uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo oz. skrajšano GK. Gorivo za kmetijstvo tudi ne bo vsebovalo do 7 % biodizla, ki pa ga dizelsko gorivo lahko vsebuje.

Gorivo za kmetijstvo torej ni (»staro«) kurilno olje, ki je namenjeno izključno za ogrevanje. Razlika je v vsebnosti žvepla na katerega so zelo občutljivi sistemi za vbrizg goriva pri dizelskih motorjih. »Staro« kurilno olje lahko vsebuje do 1 g žvepla/kg gorivo, plinsko olje za ogrevanje in pogon, torej tudi gorivo za kmetijstvo ali pa dizelsko gorivo pa le 10 mg žvepla/kg goriva, kar je 100-kratna razlika.

Gorivo za kmetijstvo in temperature v letnih obdobjih

Nizkotemperaturne lastnosti goriva za kmetijstvo morajo biti prilagojene letnim obdobjem uporabe, tako kot je to za dizelsko gorivo. To je pomembno upoštevati pri nakupu goriva na zalogo, da v letnem času ne kupujemo goriva za zimski čas, za obratno pa ni ovir. Pri znižanju temperatur se goriv začne zgoščevati zaradi izločanja kristalov parafinov, ki je sicer nujen sestaven del plinskega olja. Z dodatki proizvajalci gorivu povečajo odpornost na zgoščevanje in v preglednici so navedena letna obdobja in laboratorijske meritve do katerih temperatur mora gorivo ostati tekoče, kar merimo s filtrirnostjo. V praksi je odpornost lahko za kako stopinjo slabša.

Letno obdobje

Filtrirnost (CFPP)

od 15. aprila do 30. septembra (poletno obdobje)

največ 0°C

od 1. oktobra do 15. novembra (jesensko obdobje)

največ -10°C

od 16. novembra do 29. februarja (zimsko obdobje)

največ -20°C

od 1. marca do 14. aprila (spomladansko obdobje)

največ -10°C


Znižanja trošarine za bencin ni več

Gorivo za kmetijstvo je plinsko olje, ki se uporablja za pogon dizelskih motorjev. Znižanja trošarine za pogonska goriva za bencinske ali motorje na motorni petrolej, ki je bilo mogoče pri vračilu trošarine do vključno leta 2022, od 1.1.2023 ni več. Npr. za motorne žage, motorne kosilnice z bencinskimi motorji, nahrbtni pršilniki itn.

Slika 1: Plinsko olje iz tarifne oznake 2710 19 43 se v Sloveniji prodaja kot »dizelsko gorivo« za pogon (na sliki levo) ali kot »kurilno olje ekstra lahko « oz. »kurilno olje ekstra lahko – GK«, ki je davčno (rdeče) označeno in ima nižjo trošarino ter je namenjeno za ogrevanje ali za pogon kot gorivo za kmetijstvo (na sliki desno).

Standard SIST 1011

Standard SIST 1011 »Tekoči naftni proizvodi – Plinsko olje za ogrevanje (kurilno olje ekstra lahko) in gorivo za kmetijstvo (kurilno olje ekstra lahko – GK) – Zahteve in preskusne metode«, z datumom objave 1.2.2023, opredeljuje lastnosti teh goriv. Poleg največje dovoljene vsebnosti žvepla do 10 mg/kg goriva, je najbolj bistvena določba še, da bo gorivo za kmetijstvo moralo izpolnjevati tako standard SIST 1011, kot standard SIST EN 590. Mednarodni standard EN 590 (v Sloveniji z oznako SIST EN 590) namreč določa lastnosti goriva za dizelske motorje in ta standard za gorivo predpisujejo vsi proizvajalci dizelskih motorjev.

Oznake točilnih mest

Naprave za točenje goriva za kmetijstvo na bencinskih servisih morajo biti označene v skladu s standardom SIST 1011. Vsebovati mora napis »Kurilno olje ekstra lahko – GK« ali skrajšano verzijo »KOEL – GK« ter oba standarda, ki ju mora izpolnjevati gorivo za kmetijstvo (slika 2). Na sliki 3 sta prikazana dva primera označenih točilnih mest za gorivo za kmetijstvo.

Slika 2: Tablica (nalepka) v dveh različicah za točilno mesto za gorivo za kmetijstvo (Kurilno olje ekstra lahko – GK). Slika je iz predloga standarda SIST 1011.
Slika 3: Primera dveh pravilno označenih točilnih mest za gorivo za kmetijstvo.

Kje je/bo na voljo gorivo za kmetijstvo?

Gorivo za kmetijstvo bo po trenutnih podatkih Finančne uprave na voljo na 262 bencinskih servisih (od skupaj 558 bencinskih servisov v Sloveniji). Nekateri trgovci z gorivi že od 1.1.2023 ponujajo gorivo za kmetijstvo, pri drugih pa to pričakujemo v najkrajšem možnem času. Kar nekaj informacij o prodajnih mestih je najti na spletnih mestih trgovcev z gorivi, tudi o dostavi na dom.

Višina trošarine, cena goriva za kmetijstvo in DDV

Drobnoprodajna cena goriva za kmetijstvo vsebuje enak znesek trošarine kot velja za plinsko olje za ogrevanje (ELKO – ekstra lahko kurilno olje), oz. 24 % od višine trošarine za dizelsko gorivo. To pomeni znižanje trošarine za 76 %, kar je še nekaj več od dosedanjih 70 % pri vračilu trošarine.

Drobnoprodajna cena goriva za kmetijstvo je torej enaka drobnoprodajni ceni plinskega olja za ogrevanje. V cenikih trgovcev zapisano je kot »Kurilno olje ekstra lahko« ali kot »Ekstra lahko kurilno olje«. Od 4.1.2023 najmanj 14 dni naprej je ta cena 1,115 €/l. Sicer pa je cene goriv mogoče spremljati na spletu, npr. na https://goriva.si/. Ta cena zajema tudi DDV, ki ga zavezanci za DDV obračunajo kot vstopni DDV, oz. si ga povrnejo ob obračunu DDV.

Upravičenci za nakup goriva za kmetijstvo

Upravičenci so, poenostavljeno povedano vsi tisti, ki so že do sedaj vlagali zahtevke za vračilo trošarine in tudi ostali, ki izpolnjujejo pogoje predpisane z Zakonom o trošarini (ZTro – 1C).
V tekočem letu so to nosilci kmetijskega gospodarstva, člani agrarnih skupnosti in uporabniki kmetijskih in gozdnih zemljišč ter uporabniki gozdnih zemljišč, ki bodo na dan 30. 6. preteklega leta izpolnjevali vstopni normativ, to je normativno porabo 540 l za kmetijske in gozdne površine ali 150 l samo za gozd ter čebelarji z najmanj 41 panji čebel, ki imajo na dan 30.6. preteklega leta evidentirane premike čebeljih panjev na oddaljena stojišča v oddaljenosti vsaj 10 km zračne linije.

Normativno porabo za vstopni pogoj za nakup goriva za kmetijstvo določa ustrezen pravilnik.

Podatki za izračun oz. pravilnik so v datoteki Pravilnik gorivo za kmetijstvo.

Tisti, ki navedenega vstopnega pogoja ne izpolnjujejo, niso upravičenci za nakup goriva za kmetijstvo. Ga pa lahko uporabljajo pri izvajanju storitev, če ga kupi in ga jim da na razpolago naročnik storitve, ki je upravičenec za nakup. Več o tem v točki o storitvah.

Kdo lahko kupuje gorivo za kmetijstvo na bencinskem servisu?

Fizične osebe

Gorivo za kmetijstvo lahko kupuje nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik in član oz. člani kmetijskega gospodarstva ter člani agrarnih skupnosti. Vse te davčni organ do 1. januarja tekočega leta v informacijskem sistemu davčnega organa uvrsti v seznam in jim dodeli enolično identifikacijsko oznako (EIO). To je 11 mestna številka, ki je sestavljena iz davčne številke in zadnjih treh številk enotne matične številke občana (EMŠO).

Fizične osebe upravičenost do nakupa goriva za kmetijstvo za tekoče leto preverijo prek odprtega portala eDavki z vnosom enolične identifikacijske oznake v iskalnik.

Navodila za preveritev so v datoteki Preverjanje upravicenosti za nakup FURS.

Pravne osebe in s.p.

Upravičenost do nakupa pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik (s.p.) preveri z vnosom davčne številke v iskalnik na odprtem portalu eDavki. Postopek je enak kor pri preveritvi za fizične osebe, upoštevajte ista navodila.

Če je pravna oseba ali s.p. upravičenec za nakup goriva za kmetijstvo mora v zaprtem delu portala eDavki v okviru vpogleda »NF-KmetDizel – Pregled in urejanje kupcev goriva za kmetijstvo« vnesti ime, priimek in davčno številko osebe (ene ali več), ki bo opravljala nakup goriva za kmetijstvo v imenu upravičenca. V tem primeru bo informacijski sistem davčnega organa tej osebi dodelil enolično identifikacijsko oznako, sestavljeno iz davčne številke pravne osebe ali s.p. in zadnjih treh številk enotne matične številke osebe (EMŠO), ki bo opravljala nakup goriva za kmetijstvo v imenu upravičenca.

Navodila za vnos so v datoteki Vnos osebe za nakup za pravne osebe ali sp FURS.

Kmetijska dejavnost in s.p. ali d.o.o. za drugo dejavnost

Na kar nekaj kmetijah poleg kmetijske dejavnosti izvajajo tudi druge dejavnosti registrirane kot s.p. ali pa kot d.o.o., kjer se za izvajanje dejavnosti uporablja tudi kmetijska in gozdarska mehanizacija. Ali se lahko tudi za pogon te mehanizacije uporablja gorivo za kmetijstvo? To je dovoljeno le, če je na s.p. ali d.o.o. prenesena tudi kmetijska in/ali kmetijska dejavnost na kmetiji, vključno z urejenostjo vpisa v register kmetijskih gospodarstev, urejenostjo GERK-ov in je tako s.p. ali d.o.o. upravičenec za nakup goriva za kmetijstvo. Sicer pa ne oz. v s.p. in d.o.o. ni dovoljeno uporabljati goriva za kmetijstvo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije.

Izkazovanje upravičenosti za nakup goriva za kmetijstvo na bencinskem servisu

Oseba, ki izpolnjuje pogoj za nakup goriva za kmetijstvo pred nakupom goriva za kmetijstvo trgovcu predloži enolično identifikacijsko oznako in osebni dokument, s katerim izkaže svojo identiteto. Enolično identifikacijsko oznako lahko trgovcu pove ali pa mu jo predloži v obliki natisnjene QR kode, ki si jo lahko stika ob preveritvi upravičenosti za nakup goriva na odprtem portalu eDavki.

Trgovec po preveritvi upravičenosti osebi dovoli nakup goriva za kmetijstvo oz. mu odklene ročko (točilno pipo) na točilnem mestu (slika 4). Trgovec mora do 31. januarja tekočega leta predložiti podatke o prodaji goriva za kmetijstvo davčnemu organu za preteklo leto. Prvič do 31. januarja 2024 za leto 2023.

Primer natisnjene QR kode je v datoteki NF KmetDizel primer.

Točenje v zalogovnik vozila ali v prenosne posode

Gorivo za kmetijstvo se sme točiti v zalogovnike vozil ali v prenosne posode. Pri točenju v prenosne posode je potrebno upoštevati določbe o prevozu nevarnih snovi. Gorivo se sme točiti le v certificirane posode, na kar je potrebno paziti pri nakupu posod. Brez posebnih pogojev se lahko toči in prevaža do največ 60 l goriva na posodo in 240 l na vozilo.
Če toči v večje posode in/ali več od navedenega, vendar največ do 1.000 l KOEL – GK ali pa tudi dizelskega goriva (pri bencinu je meja 333 l) mora biti v vozilu nameščen gasilnik z najmanj 2 kg prahu, posoda mora biti označena z UN številko nevarnega blaga, nalepko nevarnosti št. 3 (stiliziran plamen) in nalepko okolju nevarno (stilizirano drevo in stilizirana riba na hrbtu). Pri prevozu še večjih količin goriva je potrebno v celoti upoštevati mednarodne predpise z oznako ADR.

Na točilnih mestih so praviloma nameščena navodila za točenje goriva in prevoz goriva v posodah (slika 4). Na točilnih mestih goriv za ogrevanje so (bila) napisana tudi opozorila o prepovedi točenja teh goriv v zalogovnike vozil. Po 1.1.2023 se na teh mestih toči tudi gorivo za kmetijstvo in prepoved točenja v zalogovnike kmetijske in gozdarske mehanizacije ne velja več. Sčasoma bodo ponudniki goriv prilagodili ta navodila.

Slika 4: Točilno mesto za gorivo za kmetijstvo (ELKO – GK) prodajalec odklene po preveritvi upravičenosti za nakup. Na točilnih mestih so praviloma nameščena navodila za točenje in prevoz goriva.

Za pogon katerih strojev in vozil se sme uporabljati gorivo za kmetijstvo?

Gorivo za kmetijstvo se sme uporabljati v kmetijski in gozdarski mehanizaciji, ki je navedena v »Pravilniku o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije« (priloga 1 tega pravilnika) in za pogon vozil prirejenih za prevoz čebeljih panjev, ki so kot vozila za posebne namene, opredeljena v Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (priloga I, Opredelitev kategorij vozil, stran 6).

Goriva za kmetijstvo ni dovoljeno uporabljati v vozilih, ki se sicer uporabljajo tudi na kmetijah (kombinirana vozila, poltovornjaki oz. pick up, terenska vozila, osebna vozila, tovorna vozila, štirikolesniki itn.), a niso vključeni v zgoraj omenjeni pravilnik.

Za katera dela in katere dejavnosti se sme uporablja gorivo za kmetijstvo?

Gorivo za kmetijstvo se sme uporabljati za vse dejavnosti in za vsa dela, ki jih upravičenec za nakup goriva za kmetijstvo izvaja s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo iz seznama v pravilniku navedenem v prejšnji točki. Torej za vsa dela v kmetijstvu, gozdarstvu in drugih dejavnostih, ki jih lahko izvaja s to mehanizacijo, npr. pluženje snega, košnja brežin, čiščenje jarkov itn.

Gorivo za kmetijstvo se sme uporabljati tudi za prevoze čebeljih panjev s tovornimi vozili navedenimi v prejšnji točki.

Kje se sme uporabljati gorivo za kmetijstvo?

Upravičenec za nakup goriva za kmetijstvo sme le to uporabljati tako na lastnih površinah oz. površinah, ki jih ima v uporabi, kot tudi za izvajanje storitev drugim oz. naročnikom storitev.

Koliko goriva za kmetijstvo lahko kupi upravičenec?

Količina kupljenega goriva za kmetijstvo navzgor ni omejena. Upravičenec ga lahko kupi, kolikor ga potrebuje. Normativna poraba omenjena na začetku tega besedila služi le za ugotavljanje upravičenosti za nakup goriva za kmetijstvo (vstopni pogoj).

Uporaba goriva za kmetijstvo pri izvajanju storitev

Upravičenec za nakup goriva za kmetijstvo sme le to uporabljati tudi pri izvajanju storitev. Količina kupljenega goriva za kmetijstvo navzgor ni omejena in tako upravičenec to gorivo uporablja kjerkoli.

Če pa izvajalec storitev ni upravičenec za nakup goriva za kmetijstvo (ne dosega vstopnega pogoja ali sploh nima kmetijskih in/ali gozdnih površin v lasti oz. v uporabi), tega goriva sam ne more kupiti. Mu pa ga lahko kupi in ga da v uporabo naročnik storitve, ki je sam upravičenec za nakup goriva za kmetijstvo, kot pojasnjujejo na Finančni upravi. Logično je, da lahko to gorivo uporablja le na površinah oz. za dela, ki jih opravlja za navedenega naročnika (upravičenca za nakup goriva). Podrobnejše informacije o uporabi goriva za kmetijstvo pri izvajanju storitev so na voljo v gradivu FURS.

Dodatne informacije v datotekah

Poleg datotek od št. 1 do 5, ki so navedene pri posameznih točkah tega besedila, so spodaj navedene datoteke od št. 5 do 8 z dodatnimi informacijami. V datoteki št. 8 je prestavitev s predavanja o vlaganju zahtevkov za vračilo trošarine za leto 2022 in o gorivu za kmetijstvo po 1.1.2023. Posnetek predavanja je na voljo tukaj. Pogovor na svetovalni oddaji Radia Koper pa lahko poslušate tukaj.

Pripravil:
Marjan Dolenšek, svetovalec za kmetijsko tehniko
KGZS – Zavod LJ, 12.1.2023, posodobljeno 27.3.2023

1 Pravilnik gorivo za kmetijstvo pdf, 128,543 KB 2 Preverjanje upravicenosti za nakup FURS word, 786,962 KB 3 Vnos osebe za nakup za pravne osebe ali sp FURS word, 1,234 MB 4 NF Kmet Dizel primer pdf, 257,963 KB 5 FURS Gorivo za kmetijstvo in vprasanja odgovori marec 2023 word, 64,315 KB 6 Clanek iz revije Kmetovalec pdf, 175,646 KB 7 Kmet 02 23 ABC Goriva pdf, 823,611 KB 8 Predstavitev s predavanja vracilo trosarine 2022 in gorivo za kmetijstvo 2023 pdf, 979,884 KB